Help us improve this section of the site. Can we get your feedback? Click here

版本

世界发展指标

(Mapping purpose)
(Mapping purpose)


以拖拉方式重新排序千位数后用逗号隔开

格式序列标题
字体样式 字体类型
字体颜色 字体大小
水平对齐

简介
字体样式 字体类型
字体颜色 字体大小
水平对齐
应用更改

将代码复制到您的站点

报告的永久链接

与朋友分享

Facebook 推特 Google +

请登录保存报告。


与其他数据银行用户分享
Snapshot Save


清除 保存
« »
» »
Popular Indicators
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
阿富汗................-46,033,740.0-56,107,246.5-190,774,432.0-52,173,421.0-56,823,660.0-48,311,346.0-42,975,262.5-170,481,690.3
阿尔巴尼亚-143,000,000.0-207,300,000.0-135,000,000.0-178,036,400.7-327,681,210.2-258,417,488.7-314,638,316.8-647,365,283.8-881,427,944.3-949,619,127.1-1,043,720,019.7-846,139,201.6-835,079,436.6-1,225,801,579.5-1,073,931,004.5-910,000,290.0
阿尔及利亚..........-1,101,000,000.0-1,762,000,000.0-1,539,745,127.7-2,320,754,663.6-2,532,507,565.5-2,081,136,054.4-2,037,319,357.9-1,541,844,615.2-1,963,635,049.7-1,520,777,119.2638,915,215.3
美属萨摩亚................................
安道尔共和国................................
安哥拉-878,620,000.0-2,145,470,000.0-1,643,393,000.0-3,481,071,780.0-1,413,991,820.01,523,198,987.1228,299,945.91,805,123,607.5890,672,963.9-2,198,545,055.44,567,640,566.45,116,413,413.82,351,103,731.58,041,583,616.6-2,770,722,210.8-10,813,085,379.3
安提瓜和巴布达-43,115,925.9-98,452,222.2-65,865,064.8-166,321,143.7-80,366,585.2-220,963,374.1-358,820,163.7-338,204,733.3-158,783,774.4-80,646,652.6-96,679,207.8-65,160,596.3-129,367,138.9-134,288,999.6-41,642,170.2-94,066,681.1
阿根廷-9,517,286,139.8-2,005,260,142.3-2,776,050,000.0-878,230,000.0-3,448,720,000.0-3,954,190,000.0-3,098,627,065.6-4,968,924,800.8-8,334,618,540.6-3,305,612,521.1-10,367,957,946.0-9,351,930,944.7-14,269,084,338.8-8,931,688,999.4-3,144,794,108.9-10,883,760,783.9
亚美尼亚-104,188,500.0-69,868,500.0-110,723,793.8-122,493,745.7-247,541,435.8-287,177,717.9-444,595,432.3-653,884,497.0-925,045,079.7-709,641,619.6-521,376,646.9-437,333,958.8-480,833,942.0-319,518,381.2-387,861,894.4-161,524,903.9
阿鲁巴130,558,659.2263,240,223.5-338,659,217.9-163,016,759.897,541,899.4198,934,471.1-233,138,804.5510,558,659.2-16,089,385.512,122,905.0-184,022,346.4-485,027,933.0317,486,033.5-221,951,574.3-241,753,769.339,290,644.1
澳大利亚-10,797,958,705.02,663,165,109.3-7,681,971,734.99,612,586,773.3-33,123,390,586.6-7,620,252,751.3-6,470,053,660.9-30,020,094,088.5-13,272,117,217.4-17,218,512,630.1-17,142,068,311.2-57,304,251,200.4-51,785,739,222.2-54,767,994,546.4-40,630,459,095.9-38,225,918,290.8
奥地利..........193,822,310.25,581,271,418.710,177,102,306.821,598,079,155.81,264,455,427.87,680,910,617.015,145,339,303.713,230,033,894.110,578,469,480.9-2,586,684,528.95,837,277,052.8
阿塞拜疆-129,177,000.0-226,513,000.0-1,066,821,000.0-2,351,747,000.0-2,351,283,000.0-459,151,000.01,289,475,000.05,034,521,000.0540,824,000.0-147,181,000.0-331,155,000.0-932,582,000.0-812,407,000.0-1,141,550,000.0-2,443,393,000.0-838,252,000.0
巴哈马-250,250,000.0-102,370,000.0-152,790,000.0-190,200,000.0-273,600,000.0-563,414,700.0-706,380,000.0-713,350,000.0-860,156,197.0-663,960,000.0-871,970,000.0-666,621,000.0-526,171,000.0-382,252,000.0-251,277,428.8-76,075,924.8
巴林-354,009,613.6135,596,788.5-26,956,705.9224,654,326.6170,330,179.286,771,034.3-1,934,606,676.8-87,163,578.6-173,519,631.1-2,048,638,923.1178,271,544.0112,765,957.41,028,723,404.33,196,063,829.81,913,031,914.9-3,126,063,829.8
孟加拉国-280,384,629.7-78,527,040.1-49,662,444.0-265,507,414.1-444,836,578.0-758,530,217.4-452,928,348.1-516,766,232.5-1,137,762,261.2-720,457,353.6-1,165,816,161.1-967,290,773.5-1,295,344,530.5-2,056,085,292.8-2,497,421,016.0-2,771,250,741.4
巴巴多斯-18,350,000.0-17,450,000.0-16,931,000.0-57,750,000.015,985,411.5-229,131,784.5-297,796,463.5-369,465,815.3-468,273,111.7-352,359,730.9-329,023,165.8-83,296,577.9-565,137,749.162,081,040.8....
白俄罗斯-118,600,000.0-95,500,000.0-453,300,000.0-170,300,000.0-162,500,000.0-304,100,000.0-354,100,000.0-1,792,100,000.0-2,157,300,000.0-1,774,200,000.0-1,342,800,000.0-3,876,900,000.0-1,308,100,000.0-1,983,900,000.0-1,788,600,000.0-1,545,700,000.0
比利时....-9,178,389,075.04,499,239,641.3-9,733,217,983.9-1,139,201,856.6-8,688,143,201.9-13,095,644,187.132,847,748,784.7-61,786,380,961.8-53,443,937,320.1-31,908,772,417.427,171,589,994.54,855,245,258.99,755,460,259.816,338,968,915.8
伯利兹-23,340,762.4-61,162,972.9-25,386,719.711,282,788.2-111,431,922.4-125,927,475.8-108,256,902.2-139,387,819.3-166,910,700.1-108,378,836.0-95,328,799.8-94,715,508.0-193,325,682.3-91,563,206.3-138,362,416.5-58,649,340.1
贝宁-56,153,556.6-41,553,069.5-12,158,025.0-44,416,700.0-65,154,249.0-53,428,819.1-54,929,323.5-261,336,701.3-173,827,794.6-103,099,138.9-194,717,291.1-101,441,761.9-241,229,097.0-301,668,020.2-387,942,352.7-117,009,295.2
百慕大............200,070,000.0-512,299,998.1151,362,971.981,724,155.0-236,611,007.8-78,844,721.4192,813,471.5-4,328,580.3123,143,745.458,627,864.4
不丹............-6,122,702.1-73,855,769.8-3,144,001.0-18,299,707.2-75,274,009.0-31,141,614.9-24,380,673.6-20,433,631.1-23,534,931.8-6,450,953.8
玻利维亚-733,550,000.0-703,176,000.0-673,943,000.0-194,620,000.0-62,630,000.0241,620,000.0-277,763,457.0-363,294,241.5-509,335,605.2-420,040,000.0-650,803,350.5-858,666,303.7-1,059,965,390.8-1,749,612,614.4-689,679,406.0-556,430,243.1
波斯尼亚和黑塞哥维那-146,075,610.9-118,495,219.8-267,769,569.0-381,784,637.4-708,312,302.7-607,373,915.4-764,131,962.5-1,777,373,274.6-965,405,030.8-231,998,611.5-362,660,381.9-476,436,501.7-332,376,367.4-227,032,907.5-534,904,936.0-288,355,804.4
博茨瓦纳-54,918,579.0348,969,544.2-365,114,575.8-211,973,181.7-429,642,350.3-363,607,262.6-437,104,045.3-462,991,174.9-612,317,171.6-200,878,697.7-217,484,021.8-1,380,796,400.7-533,915,718.8-313,823,702.5-403,817,288.6-494,257,591.3
巴西-30,497,652,699.8-24,714,939,372.3-14,108,096,193.1-9,894,224,671.0-8,694,901,855.3-12,549,590,735.09,420,275,576.9-27,518,241,273.3-24,601,090,273.6-36,032,806,300.0-55,626,923,028.6-86,360,112,757.5-90,485,114,843.6-59,567,524,382.6-67,107,133,931.8-57,200,073,538.0
英屬維爾京群島................................
文莱达鲁萨兰国..-60,694,643.7-229,671,955.7-123,820,911.1-71,630,911.7-175,068,516.6-70,382,447.5-257,635,717.5-222,184,549.5-325,586,827.8-479,520,595.8-703,751,750.6-859,107,110.4-778,412,341.1-573,906,641.3-171,289,167.8
保加利亚-998,219,916.7-803,281,565.3-876,321,850.2-2,070,285,897.6-2,879,178,250.3-4,004,786,052.3-7,582,756,075.8-12,903,082,289.0-9,179,244,610.0-3,535,417,639.1-1,253,650,000.0-1,611,440,000.0-1,378,130,000.0-1,637,500,000.0-211,260,000.0-2,508,080,000.0
布基纳法索..........-34,347,098.0-34,500,556.9-336,931,341.5-103,839,781.7-71,077,878.9-38,150,366.7-41,418,528.3-256,340,928.4-431,973,613.1-287,367,926.8-217,709,201.5
布隆迪-11,683,240.72,288.2..-4,618.4-44,690.7-584,701.7-31,593.8-465,213.1-3,251,690.8-348,404.5-780,582.0-3,354,999.2-604,919.7-116,560,393.8-81,719,783.8-49,470,693.1
佛得角-32,806,136.1-8,589,641.5-14,788,930.8-38,368,774.6-67,638,273.8-80,505,350.1-131,787,738.9-191,413,321.2-213,735,822.4-124,107,059.5-116,158,763.7-100,837,552.8-116,951,430.5-56,525,170.5-168,140,528.8-111,989,153.5
柬埔寨-141,910,547.8-142,109,477.0-139,080,363.9-74,319,650.6-121,173,229.3-374,902,190.6-474,827,561.7-866,193,488.0-794,691,393.1-909,520,389.4-1,383,735,373.1-1,509,718,402.3-1,967,669,031.7-2,006,202,367.6-1,771,407,708.3-1,735,043,113.2
喀麦隆-149,126,598.5-38,075,216.7-634,876,024.7-327,780,277.2-76,578,011.1-257,175,721.1-64,376,815.3-197,036,396.9-23,117,191.8-809,089,563.8-35,250,979.2-465,562,144.5-809,721,895.1-704,766,767.1-736,660,568.0-638,262,430.2
加拿大-21,657,491,625.88,441,354,158.94,765,417,552.516,417,110,915.943,379,849,775.71,725,069,777.3-13,941,631,257.6-55,286,434,400.718,567,341,650.316,775,357,301.56,623,329,810.211,774,674,034.112,881,422,390.7-12,566,432,423.2821,307,274.823,925,139,671.3
开曼群岛................................
中非共和国................................
乍得................................
海峡群岛................................
智利-873,370,518.2-2,590,031,012.6-2,206,769,653.0-2,317,376,775.9-4,652,657,204.6-5,327,059,944.7-5,374,273,035.9-8,623,204,102.2-9,321,755,961.4-6,622,247,091.6-6,558,972,712.0-3,897,650,613.0-9,736,437,583.6-10,936,525,935.9-10,935,963,739.8-5,124,546,466.3
中国-37,483,300,000.0-37,357,000,000.0-46,789,569,178.8-49,444,853,743.8-60,144,670,467.5-90,379,127,564.2-100,149,837,151.0-139,094,535,501.6-114,792,373,681.9-87,167,067,369.5-185,749,835,191.8-231,651,578,090.3-176,250,481,637.4-217,957,551,783.7-144,967,626,758.6-68,098,649,764.8
哥伦比亚-2,111,113,395.5-2,525,823,161.3-1,276,930,693.0-782,806,305.2-2,923,186,786.6-5,439,900,950.1-5,482,867,062.9-7,606,971,148.9-7,479,027,027.3-4,529,907,906.7-947,113,456.0-6,226,954,514.7-15,645,533,738.9-8,557,307,289.1-12,268,071,831.1-7,505,480,322.3
科摩罗......-791,465.1-671,354.7-558,643.2-777,728.3-7,681,783.1-4,631,824.2-13,784,111.9-8,342,263.1-23,088,175.8-10,375,785.7......
刚果(金)..........-166,600,000.0-237,700,000.0-1,793,700,000.0-1,672,700,000.0278,000,000.0-2,735,100,000.0-1,596,024,303.9-2,891,607,809.1-1,697,585,830.8-1,499,572,152.5-1,265,374,483.9
刚果(布)-162,058,771.0-71,341,409.1-326,982,578.5-321,403,818.213,061,136.5-513,585,519.2-1,487,693,084.5-1,467,629,357.1-2,031,878,788.2-1,273,827,749.3-928,435,966.1-198,458,836.5289,698,606.8-595,923,361.8-1,637,972,305.1-3,728,906,647.2
哥斯达黎加-616,036,841.1-553,421,869.7-590,835,689.6-622,098,560.0-877,263,569.9-1,379,189,636.1-1,582,059,954.8-1,811,870,260.7-2,239,506,641.0-1,340,318,000.3-1,589,209,907.7-2,328,216,841.5-1,802,734,886.4-2,401,451,080.4-2,817,739,362.3-2,541,308,963.7
科特迪瓦..........-311,921,178.0-318,864,759.2-426,777,010.3-446,147,780.7-386,590,290.1-314,068,409.1-286,305,593.8-315,972,742.8-413,875,901.3-422,575,245.3-479,807,382.4
克罗地亚-1,012,433,654.4-865,376,074.1-390,274,582.1-1,692,150,486.3-919,811,675.7-1,566,110,581.1-3,043,179,180.7-4,225,502,965.0-3,872,788,401.3-1,818,315,455.7-1,272,040,739.2-1,556,234,982.0-1,552,272,121.6-1,096,770,178.0-1,743,193,381.6-175,731,670.2
古巴................................
来源: 世界发展指标.点击一个元数据图标获得原始来源信息
Selections have been modified. Click on "Apply Changes" at any time to refresh the report with the changes made. Otherwise, click on "Cancel" to go back to previous selections.
取消 应用更改
请登录后保存。

Kindly choose an option and press OK to continue

WB Staff Login Public Login


关闭 OK

帮助/反馈(English)


加载中