Help us improve this section of the site. Can we get your feedback? Click here

版本

世界发展指标

(Mapping purpose)
(Mapping purpose)


以拖拉方式重新排序千位数后用逗号隔开

格式序列Customize Report

Use this option to create WDI, IDS Online tables etc.,

标题
字体样式 字体类型
字体颜色 字体大小
水平对齐

简介
字体样式 字体类型
字体颜色 字体大小
水平对齐
应用更改

将代码复制到您的站点

报告的永久链接

与朋友分享

Facebook 推特 Google +

请登录保存报告。


Share report
Snapshot Save


清除 保存
« »
» »
Popular Indicators
 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
阿富汗................-47,951,776.1-55,860,135.5-192,022,479.5-51,036,283.6-65,684,511.3-47,774,027.0-42,994,416.2-166,983,554.9
阿尔巴尼亚-143,000,000.0-207,300,000.0-135,000,000.0-178,036,400.7-327,681,210.2-258,417,488.7-314,638,316.8-647,365,283.8-881,244,175.1-950,761,387.6-1,043,511,678.1-846,616,681.6-834,803,023.1-1,225,674,342.5-1,074,294,190.5-910,256,726.0
阿尔及利亚..........-1,101,000,000.0-1,762,000,000.0-1,539,745,127.7-2,320,754,663.6-2,532,507,565.5-2,081,136,054.4-2,037,319,357.9-1,541,844,615.2-1,963,635,049.7-1,520,777,119.2638,915,215.3
美属萨摩亚................................
安道尔共和国................................
安哥拉-878,620,000.0-2,145,470,000.0-1,643,393,000.0-3,481,071,780.0-1,413,991,820.01,523,198,987.1228,299,945.91,805,123,607.5890,672,963.9-2,198,545,055.44,567,640,566.45,116,413,413.82,351,103,731.58,041,583,616.6-2,770,722,210.8-10,813,085,379.3
安提瓜和巴布达-43,115,925.9-98,452,222.2-65,865,064.8-166,321,143.7-80,366,585.2-220,963,374.1-358,820,163.7-338,204,733.3-158,783,774.4-80,646,652.6-96,679,207.8-65,160,596.3-129,367,138.9-134,288,999.6-39,930,998.4-99,949,131.3
阿根廷-9,517,286,139.8-2,005,260,142.3-2,776,050,000.0-878,230,000.0-3,448,720,000.0-3,954,190,000.0-3,098,627,065.6-4,968,924,800.8-8,334,618,540.6-3,305,612,521.1-10,367,957,946.0-9,351,930,944.7-14,269,084,338.8-8,931,688,999.4-3,144,794,108.9-10,883,760,783.9
亚美尼亚-104,188,500.0-69,868,500.0-110,723,793.8-122,243,975.0-247,264,860.1-286,684,171.8-443,904,925.6-658,779,848.0-913,226,598.5-707,800,329.9-501,862,329.0-434,138,222.4-473,210,732.1-315,829,524.3-377,774,324.0-155,376,062.0
阿鲁巴130,558,659.2263,240,223.5-338,659,217.9-163,016,759.897,541,899.4198,934,471.1-233,138,804.5510,558,659.2-16,089,385.512,122,905.0-184,022,346.4-485,027,933.0317,486,033.5-221,951,574.3-241,753,769.339,290,644.1
澳大利亚-10,797,958,705.02,663,165,109.3-7,681,971,734.99,612,586,773.3-33,123,390,586.6-7,620,252,751.3-6,470,053,660.9-30,020,094,088.5-13,272,117,217.4-17,218,512,630.1-17,142,068,311.2-57,304,251,200.4-51,785,739,222.2-55,235,185,682.8-40,637,704,363.8-38,633,221,206.4
奥地利..........193,338,846.25,587,390,965.510,174,118,816.121,601,880,265.11,258,109,966.07,679,700,298.115,161,341,820.813,225,677,746.210,579,892,540.2-2,587,541,536.45,836,278,366.2
阿塞拜疆-129,177,000.0-226,513,000.0-1,066,821,000.0-2,351,747,000.0-2,351,283,000.0-459,151,000.01,289,475,000.05,034,521,000.0540,824,000.0-147,181,000.0-331,155,000.0-932,582,000.0-812,407,000.0-1,141,550,000.0-2,443,393,000.0-838,252,000.0
巴哈马-250,250,000.0-102,370,000.0-152,790,000.0-190,200,000.0-273,600,000.0-563,414,700.0-706,380,000.0-713,350,000.0-860,156,197.0-663,960,000.0-871,970,000.0-666,621,000.0-526,171,000.0-382,252,000.0-251,277,428.8-76,075,924.8
巴林-354,009,613.6135,596,788.5-26,956,705.9224,654,326.6170,330,179.286,771,034.3-1,934,606,676.8-87,163,578.6-173,519,631.1-2,048,638,923.1178,271,544.0112,765,957.4-1,028,723,404.3-3,196,063,829.8-1,913,031,914.93,126,063,829.8
孟加拉国-280,384,629.7-78,527,040.1-49,662,444.0-265,507,414.1-444,836,578.0-811,382,056.1-452,928,348.1-516,766,232.5-1,137,762,261.2-720,457,353.6-1,165,816,161.1-967,290,773.5-1,295,344,530.5-2,056,085,292.8-2,497,421,016.0-2,771,250,741.4
巴巴多斯-50,864,443.9-65,922,410.9-203,366,753.8-159,668,788.6-174,772,215.7-233,184,407.8-297,819,584.5-394,165,815.3-541,690,637.6-228,177,862.9-101,210,228.2100,659,085.8-488,140,795.6-77,793,292.9-821,282,678.5-366,328,937.7
白俄罗斯-118,600,000.0-95,500,000.0-453,300,000.0-170,300,000.0-162,500,000.0-304,100,000.0-354,100,000.0-1,792,100,000.0-2,157,300,000.0-1,774,200,000.0-1,342,800,000.0-3,876,900,000.0-1,308,100,000.0-1,983,900,000.0-1,788,600,000.0-1,545,700,000.0
比利时....-9,199,049,496.14,506,779,201.2-9,750,819,018.4-1,123,653,952.8-8,690,515,456.6-13,093,604,217.032,864,044,191.6-44,015,051,904.4-58,665,007,469.3-34,518,425,846.229,684,338,021.717,271,778,736.314,787,640,970.526,844,377,439.3
伯利兹-23,340,762.4-61,162,972.9-25,386,719.711,282,788.2-111,431,922.4-125,927,475.8-108,256,902.2-139,387,819.3-166,910,700.1-108,378,836.0-95,328,799.8-94,715,508.0-193,325,682.3-91,563,206.3-138,362,416.5-58,649,340.1
贝宁-56,293,369.4-41,589,426.5-12,215,422.3-44,516,493.5-65,271,226.2-53,450,076.8-54,978,160.8-261,682,357.9-174,531,373.9-103,514,099.0-194,907,272.3-101,574,683.5-241,215,299.3-301,753,783.2-388,459,043.3-117,056,378.0
百慕大............200,070,000.0-512,299,998.1151,362,971.981,724,155.0-236,611,007.8-78,844,721.4192,813,471.5-4,328,580.3123,143,745.458,627,864.4
不丹............-6,122,702.1-73,855,769.8-3,144,001.0-18,299,707.2-75,274,009.0-31,141,614.9-24,380,673.6-20,433,631.1-23,534,931.8-6,450,953.8
玻利维亚-733,550,000.0-703,176,000.0-673,943,000.0-194,620,000.0-62,630,000.0241,620,000.0-277,763,457.0-363,294,241.5-509,335,605.2-420,040,000.0-650,803,350.5-858,666,303.7-1,059,965,390.8-1,749,612,614.4-689,679,406.0-556,430,243.1
波斯尼亚和黑塞哥维那-146,075,610.9-118,495,219.8-267,769,569.0-381,784,637.4-708,312,302.7-607,373,915.4-764,131,962.5-1,777,373,274.6-965,405,030.8-231,998,611.5-362,660,381.9-476,436,501.7-332,376,367.4-227,032,907.5-534,904,936.0-288,355,804.4
博茨瓦纳-54,918,606.0348,970,654.9-365,114,185.4-211,973,062.2-429,642,225.6-363,607,719.7-437,105,003.2-462,989,971.6-612,317,045.2-200,878,584.3-217,483,477.4-302,916,735.5-138,128,417.217,496,214.0-403,817,441.9-195,308,867.0
巴西-30,497,652,699.8-24,714,939,372.3-14,108,096,193.1-9,894,224,671.0-8,338,896,459.8-12,549,590,735.09,380,283,047.1-27,518,241,273.3-24,601,090,273.6-36,032,805,800.0-55,626,921,872.6-86,360,111,204.5-90,485,123,670.4-59,567,525,424.6-67,107,129,352.1-61,604,176,364.7
英屬維爾京群島................................
文莱达鲁萨兰国..-60,694,643.7-229,671,955.7-123,820,911.1-71,630,911.7-175,068,516.6-70,382,447.5-257,635,717.5-222,184,549.5-325,586,827.8-479,520,595.8-703,751,750.6-859,107,110.4-778,412,341.1-573,906,641.3-171,289,167.8
保加利亚-998,219,916.7-803,281,565.3-876,321,850.2-2,070,285,897.6-2,879,178,250.3-4,004,786,052.3-7,582,756,075.8-12,903,082,289.0-9,179,244,610.0-3,535,417,639.1-1,253,650,000.0-1,611,440,000.0-1,378,130,000.0-1,637,500,000.0-211,260,000.0-2,098,190,000.0
布基纳法索..........-34,360,763.7-34,531,231.1-337,376,983.2-104,260,080.0-71,363,957.8-38,187,589.2-41,472,800.0-256,326,266.4-432,096,421.4-287,750,665.0-217,796,773.0
布隆迪-11,683,240.72,288.20.0-4,618.4-44,690.7-584,701.7-31,593.8-465,213.1-3,251,690.8-348,404.5-780,582.0-3,354,999.2-604,919.7-116,560,393.8-81,719,783.8-49,470,693.1
佛得角-32,806,136.1-8,589,641.5-14,788,930.8-38,368,774.6-67,638,273.8-80,505,350.1-131,787,738.9-191,413,321.2-213,735,822.4-124,107,059.5-116,158,763.7-100,837,552.8-116,951,430.5-56,525,170.5-168,140,528.8-111,989,153.5
柬埔寨-141,910,547.8-142,109,477.0-139,080,363.9-74,319,650.6-121,173,229.3-374,902,190.6-474,827,561.7-866,193,488.0-794,691,393.1-909,520,389.4-1,383,735,373.1-1,509,718,402.3-1,951,922,774.7-2,006,202,367.6-1,771,407,708.3-1,735,043,113.2
喀麦隆-149,497,898.4-38,108,530.7-637,873,235.1-328,516,719.3-76,715,498.5-257,278,043.6-64,434,052.2-197,297,006.8-23,210,760.2-812,346,039.8-35,285,372.8-466,172,181.8-809,675,581.1-704,967,129.3-737,641,707.7-638,519,165.4
加拿大-21,653,038,993.68,440,763,883.04,749,229,278.016,417,567,996.343,370,579,702.61,727,389,338.8-13,950,022,417.3-55,310,207,533.918,568,974,469.216,787,996,096.06,626,667,134.211,756,393,310.512,879,466,785.8-12,563,236,012.7805,191,688.423,927,632,715.3
开曼群岛................................
中非共和国................................
乍得................................
海峡群岛................................
智利-873,370,518.2-2,590,031,012.6-2,206,769,653.0-2,317,376,775.9-4,652,657,204.6-5,327,059,944.7-5,374,273,035.9-8,623,204,102.2-9,321,755,961.4-6,622,247,091.6-6,558,972,712.0-5,312,996,609.7-10,812,115,188.7-12,322,101,485.9-10,757,753,067.3-4,948,067,531.4
中国-37,483,300,000.0-37,357,000,000.0-46,789,569,178.8-49,444,853,743.8-60,144,670,467.5-90,379,127,564.2-100,149,837,151.0-139,094,535,501.6-114,792,373,681.9-87,167,067,369.5-185,749,835,191.8-231,651,578,090.3-176,250,481,637.4-217,957,551,783.7-144,967,626,758.6-68,098,649,764.8
哥伦比亚-2,111,113,395.5-2,525,823,161.3-1,276,872,386.0-782,806,305.2-2,923,186,786.6-5,439,905,871.1-5,482,868,608.5-7,606,968,006.8-7,479,031,427.8-4,530,088,274.1-947,330,831.3-6,227,223,173.7-15,646,181,231.7-8,558,338,412.8-12,269,760,180.7-7,402,796,209.7
科摩罗......-793,243.7-672,560.4-558,865.8-778,420.2-7,691,947.3-4,650,574.2-13,839,598.2-8,350,406.7-23,118,440.5-10,375,197.5..-4,684,558.7-4,936,699.5
刚果(金)..........-166,600,000.0-237,700,000.0-1,793,700,000.0-1,672,700,000.0278,000,000.0-2,735,100,000.0-1,596,024,303.9-2,891,607,809.1-1,697,585,830.8-1,499,572,152.5-1,165,720,010.3
刚果(布)-162,058,771.0-71,341,409.1-326,982,578.5-321,403,818.213,061,136.5-513,585,519.2-1,487,693,084.5-1,467,629,357.1-2,031,878,788.2-1,273,827,749.3-928,435,966.1-198,458,836.5289,698,606.8-595,923,361.8-1,637,972,305.1-3,728,906,647.2
哥斯达黎加-616,036,841.1-553,421,869.7-590,835,689.6-622,098,560.0-877,263,569.9-1,379,189,636.1-1,582,059,954.8-1,811,870,260.7-2,239,506,641.0-1,340,318,000.3-1,589,209,907.7-2,328,216,841.5-1,802,734,886.4-2,401,451,080.4-2,817,739,362.3-2,541,308,963.7
科特迪瓦..........-312,045,282.0-319,148,259.5-427,341,486.3-447,953,592.8-388,146,263.7-314,374,838.5-286,680,746.8-315,954,669.9-413,993,564.5-423,138,062.7-480,000,380.5
克罗地亚-966,944,559.0-909,116,260.1-411,785,207.8-1,704,994,151.9-931,121,030.3-1,573,751,067.0-3,077,969,935.3-4,266,112,258.2-3,855,003,767.7-1,694,947,241.5-1,098,855,797.2-1,309,375,114.6-1,552,272,121.6-1,003,988,686.1-944,577,319.3-229,897,714.7
古巴................................
来源: 世界发展指标.点击一个元数据图标获得原始来源信息
Selections have been modified. Click on "Apply Changes" at any time to refresh the report with the changes made. Otherwise, click on "Cancel" to go back to previous selections.
取消 应用更改
请登录后保存。

Kindly choose an option and press OK to continue

WB Staff Login Public Login


关闭 OK

帮助/反馈(English)


加载中